FLOTSAM & JETSAM – Straßburg, La Laiterie – 21.09.2016